Rong biển khô không vị

    Thành phần:
    Rong biển tự nhiên. Đầu, đậu nành, đường, muối, tảo bẹ, tôm.